ارائه علمی

گفتار دوم از سلسله گفتارهای سیاست نوآوری

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است. این سلسله گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می شود، به نقش دولت و خط مشی های آن در پیشبرد نوآوری می پردازد و میزان نوآور بودن کشورها را بر اساس مسئولیت و نقش نهادهای عمومی بررسی می کند. این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال 2016 منتشر شده است.

در گفتار اول از این سلسله گفتارها، چیستی سیاست نوآوری و خردمایه مداخله دولت در زمینه نوآوری و رویکردهای متداول در بررسی سیاست نوآوری بررسی شد. اهداف و ابزارهای سیاست نوآوری و چگونگی طبقه بندی آنها به همراه بررسی رویکرد اثرسنجی و ارزشیابانه به سیاست نوآوری محورهای دیگر، گفتار اول سیاست نوآوری بود.

نمایش بیشتر

محمد رحمتی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن