گزارش نوآوری اجتماعی در شهرها

محمدعلی صادقی کیا
نوشته شده توسط محمدعلی صادقی کیا

این گزارش از منظر شهرها به نوآوری اجتماعی می‌پردازد. در این سند، نوآوری اجتماعی به معنی راه‌حل‌های نوآورانه است که اشکال جدیدی از سازمان و نیز تعاملات جدید برای مقابله با مسائل اجتماعی را هدف قرار گرفته است. به طور خاص، این گزارش بر راه‌حل‌های نوآورانه به اصطلاح حکمرانی شهرها تمرکز می‌کند: اشکال جدیدی از همکاری بین حکومت شهری، شهروندان و ذی نفعان محلی که سیستم‌هایی پایدار، انعطاف‌پذیر و باز در سطح شهری تولید می‌کنند. مقاله اول این نوشتار به این موضوع می‌پردازد که: نوآوری اجتماعی به چه معناست؟ ظرفیت آن برای شهرها چیست؟ تاکنون نوآوری اجتماعی چگونه در فرایند سرمایه گذاری URBACT و اتحادیه اروپا منعکس شده است؟

ساده‌تر بودن فهم نوآوری اجتماعی از طریق جستجو در میان مثال‌ها و نمونه‌ها نسبت به تورق و مطالعه تعاریف نظری سبب شده تا نویسندگان شروع به بررسی عمیق در ارائه روش‌ها و اقدامات دو شهر متمایز کنند: یکی شهر متوسط (به لحاظ اندازه) آمرسفورت (Amersfoort) که در هلند بوده و در حال طراحی یک مدیریت شهری همکارانه است، و دیگری شهر گدانسک (Gdańsk) در لهستان که گام‌های اولیه را به سوی تسهیم مسئولیت با شهروندانش بر می‌دارد. در نهایت نیز با یک نقشه برداری مقایسه‌ای از شیوه‌های حکمرانی اولیه برای تسهیل نوآوری اجتماعی مشترکات و افتراقات بین دو شهر نشان داده می‌شود.

محمدعلی صادقی کیا

محمدعلی صادقی کیا

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ کارشناس ارشد سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه امام صادق (ع)

More Posts

نظری دهید