توجه به سواد عمومی جامعه، رشد‌ دهنده حوزه علم و فناوری

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

به منظور بررسی و سنجش واقع بینانه یک موضوع ناگزیر به تعریف شاخص‌ها و سنجه‌هایی هستیم که بتوان به درستی آن موضوع را مورد مداقه قرار داد، شاخص‌های علم و فناوری که در تمام دنیا مورد سنجش قرار می‌گیرد، ادبیات استاندارد شده‌ای دارد و در میان کشورهای جهان پذیرفته شده است که بنیاد ملی علوم آمریکا آن را پایه‌ریزی کرده و تجربیات آنها زمینه‌ای برای تهیه دستورالعمل های مشابه در جمع آوری داده‌ها و ارقام مربوط به علم و فناوری در سایر نقاط جهان شده است. در کشور ما نیز این مهم در دستور کار نهادهای متولی علم و فناوری قرار گرفته است و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری را تصویب کرده است.

به این آدرس مراجعه نمایید:

شاخص های ارزیابی علم و فناوری

در این میان اما توجه به یکی از مهمترین شاخص‌ها، سواد عمومی جامعه است که در محورهای تعریف شده قرار ندارد، اما واضح و مبرهن است که رشد علم و فناوری در یک کشور در قدم اول نیازمند سواد عمومی در جامعه است و عملاً علم و فناوری در جامعه‌ای به ثمردهی و شکوفا شدن می‌انجامد که بستری از علم در سطح جامعه گسترده شده باشد. باید توجه داشت که نرخ سواد عمومی در جامعۀ ما در میان کشورهای جهان با افق‌های متعالی فاصله دارد و نیازمند توجه بیش از پیش است،

به این آدرس مراجعه نمایید:

نرخ باسوادی بزرگسالان، جمعیت  15+ سال، هر دو جنس

و یا به این آدرس مراجعه نمایید:

فهرست کشورها بر اساس نرخ با سوادی

و این مهم نیازمند توجه بیش از پیش مسئولین و نهادهای متولی این امر در کشور است تا بالندگی هرچه بیشتر کشور را با بهبود سطح سواد عمومی در جامعه، در امر علم و فناوری کشور شاهد باشیم.

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

دکتر محمدمهدی مهدی خواه

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتری سیاست گذاری علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

More Posts

نظری دهید