نقش یک استاد در توسعه سیستم نوآوری فناورانه

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

به پیوست مقاله‌ای درباره بررسی کیفیت و میزان تاثیرگذاری استادی اتریشی به نام Hermann Hofbauer از دانشکده فنی وین، در ایجاد یک سیستم نوآوری فناورانه تقدیم می‌شود. محدودیت‌ها و فرصت‌های احصا شده فعالیت‌های این استاد دانشگاهی قابل تأمل است.
هدف از مقاله این است که نشان دهد یک فرد دانشگاهی چگونه و تا چه حدی در شکل‌گیری نظام نوآوری فناورانه زیست توده گازی نقش آفرین بوده است. اثر این فرد چند بعدی و قابل توجه است ولی مقاومت و اصطکاکی وجود داشته که مانع از تجاری‌سازی فناوری جدید شده است. منابع مقاومت، فراتر از توانایی سازنده سیستم بوده است. بنابراین سیاست‌گذاران باید عناصری قوی به این سیستم اضافه کنند تا پروفسور هرمن هوفبار بتواند کارش را به خوبی انجام دهد.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید