نوآوری و رشد اقتصادی

محمدعلی صادقی کیا
نوشته شده توسط محمدعلی صادقی کیا

اقتصاد نوآوری، یک تئوری در حال رشد اقتصادی است که بر کارآفرینی و نوآوری تاکید دارد. اقتصاد نوآوری مبتنی بر دو اصل بنیادین است: هدف مرکزی خط‌مشی اقتصادی باید تحریک بهره‌وری بالاتر از طریق نوآوری بیشتر باشد، و اینکه بازارهای متکی بر منابع ورودی و سیگنال‌های قیمت همیشه به تنهایی در ترغیب بهره‌وری بالاتر و در نتیجه رشد اقتصادی موثر نخواهند بود.

این در تضاد با دو دکترین دیگر مرسوم اقتصادی یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد کینزین است.

در این راستا، در این پست و پست‌های دیگر، مطالبی در ارتباط با اقتصاد نوآوری بیان خواهد شد.

روزنبرگ استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد، در مقاله سال 2004 خود تحت عنوان نوآوری و رشد اقتصادی، ارتباط نوآوری و رشد اقتصادی را بیان می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد چرا نوآوری فناورانه به عنوان نیرویی اصلی در رشد اقتصادی قلمداد می‌شود و روی برخی از متمایز‌ترین ویژگی‌های نوآوری در اقتصادهای صنعتی منطقه OECD متمرکز می‌شود. به طور خاص، مقاله حاضر با بیان چند تجربه آمریکایی، یک ویژگی مبنایی، یعنی “عدم اطمینان” را بررسی می‌کند که بر جستجوی فناوری‌های جدید حاکم است. همچنین این مقاله اشاره‌ای به اثر نوآوری فناورانه در صنعت توریسم می‌کند و اینکه چگونه مدل کسب‌و‌کار توریسم در حال تغییر و تبدل است.

محمدعلی صادقی کیا

محمدعلی صادقی کیا

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ کارشناس ارشد سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه امام صادق (ع)

More Posts

نظری دهید