سیر تطور مفاهیم نوآوری

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

این مقاله، سیر تاریخی و شکل‌گیری مفاهیم، ابعاد و انواع نوآوری را تحلیل کرده است. ابتدا، ظهور و تکامل ابعاد و مفاهیم نوآوری تحلیل شده، سپس به توسعه مفاهیم نوآوری از دیدگاه تاریخی اشاره شده است. در نهایت انواع طبقه‌بندی های موجود از نوآوری در ادبیات علمی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. جوانب و حواشی هر کدام از این تعاریفِ متفاوت در مورد نوآوری با جزئیات مورد بررسی و تحلیل واقع شده است. هدف اصلی مقاله این است که روند توسعه مفهوم‌سازی و فهم نوآوری در طول زمان مشخص گردد.

Kotsemir, Maxim Nikolaevich, Alexander Abroskin, and Dirk Meissner. “Innovation concepts and typology–an evolutionary discussion.” 2013

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید