سیر تطور مفاهیم نوآوری

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

این مقاله، سیر تاریخی و شکل‌گیری مفاهیم، ابعاد و انواع نوآوری را تحلیل کرده است. ابتدا، ظهور و تکامل ابعاد و مفاهیم نوآوری تحلیل شده، سپس توسعه مفاهیم نوآوری از دیدگاه تاریخی اشاره گشته و در نهایت انواع طبقه‌بندی نوآوری در ادبیات علمی بحث شده است. جوانب و حواشی هر کدام از این تعاریفِ متفاوت در مورد نوآوری با جزئیات بررسی شده است. هدف اصلی مقاله این است که روند توسعه مفهوم‌سازی و فهم نوآوری در طول زمان مشخص گردد.

Kotsemir, Maxim Nikolaevich, Alexander Abroskin, and Dirk Meissner. “Innovation concepts and typology–an evolutionary discussion.” 2013

نوآفرین

نوآفرین

هسته مطالعات نوآوری و فناوری

More Posts

نظری دهید