قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی

دکتر سیامک طهماسبی
نوشته شده توسط دکتر سیامک طهماسبی

چکیده مقاله:

بخش عمده ای از محصولات و سامانه های دفاعی در زمره محصولات و سامانه های پیچیده قرار دارند. از طرفی، قابلیت های خاصی جهت نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده موردنیاز است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل اهمیت- عملکرد به مطالعه قابلیت های کلیدی جهت نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی پرداخته است. به این منظور، از نظرات خبرگان صنایع دفاعی برای تأیید و دسته بندی قابلیت های شناسایی شده از مبانی نظری و پیشینه پژوهش استفاده شد. به علاوه، از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران و متخصصان صنایع دفاعی، میزان اهمیت قابلیت ها و عملکرد صنایع دفاعی در ایجاد و ارتقاء این قابلیت ها مورد سنجش قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان میدهد که سازمانها و صنایع توسعه دهنده محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی باید به ترتیب بر ایجاد و بهبود این قابلیت ها تمرکز نمایند: .1مدیریت دانش درون و برون سازمانی؛.2مدیریت بازار و تعامل با مشتری؛ .3یکپارچه سازی سیستم؛ .4 شبکه سازی، تعامل و همکاری؛ .5 فناورانه؛ .6برنامه ریزی و مدیریت پروژه های کلان؛ .7تست، ساخت و تولید.

دریافت اصل مقاله:

قابلیت_های_کلیدی_محصولات_و_سامانه

دکتر سیامک طهماسبی

دکتر سیامک طهماسبی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

More Posts

نظری دهید