سیاستگذاری صنعتی جهت ارتقای قابلیت های صنایع دفاعی راهبردی: پيشنهادي براي سازمان هاي صنايع دفاعي

دکتر سیامک طهماسبی
نوشته شده توسط دکتر سیامک طهماسبی

سیاست‌های صنعت دفاعی یکی از مهمترین شاخه‌های سیاست صنعتی کشورهاست و سیاست صنعتی، خود یکی از شاخه‌های سیاست عمومی محسوب می‌شود. سیاست صنعتی، شیوه‌های مختلف دخالت دولت در عرصه صنعت و فناوری است که به صورت هماهنگ شده و آگاهانه، برای پیشرفت در توسعه صنعتی اعمال می‌شود. در اين بين ناهنجاری‌های رفتاری بخش صنعت در مجموعه اقتصاد کشور از دو حوزه متفاوت ناشی می‌شود. نخست از کندی مناسبات درونی و دوم از ناهماهنگی‌های با اقتضائات محیط پیراموني آن. اين مقاله برآن است تا راهنمايي براي سياستگذاران صنعتي بوده و با انجام يك موردكاوي واقعي، سياستهاي صنعتي آن را تشريح نمايد. در اين مسير براساس يك مدل مفهومي دو مرحله‌اي، ابتدا به ترسيم وضيعت مطلوب سياستگذاي براساس آثار علمي پرداخته شده و در مرحله دوم سياستهاي پيشنهادي براي سازمانهاي صنعتي فعال در عرصه دفاعي را ارائه كرده‌ايم که عبارتند از «اتخاذ سياست هسته و شبكه» ، «ايجاد اتحاد راهبردي با صنايع همسوي داخلي و تحکیم پیوندهای حیاتی» و «نگاه پلتفرمي (خانواده محصول) به مقوله طراحي و توليد محصولات و سامانه‌ها». منطق استفاده شده در اين تحقيق «تحليل داده‌بنياد» بوده و از بين چهار رويكرد مختلف آن با توجه به اقتضائات پژوهش، رويكرد گلیزر و استراوس انتخاب شد. يافته ها و نوآوري اصلي مقاله، سياستهاي پيشنهادي بوده كه در انتهاي مقاله تبيين و تشريح شده است.

واژگان کلیدی: سیاست صنعتی، سازمانهای دولتی، صنایع دفاعی، قابلیت ها

دانلود مقاله:

مقاله سیاستگذاری صنعتی دفاعی

دکتر سیامک طهماسبی

دکتر سیامک طهماسبی

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

More Posts

نظری دهید