مدل‌سازی پویای مسائل گذار؛ مورد کاوی حمل و نقل الکترونیکی

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

هدف اصلی تحقیق در این ارائه آن بود که در یک موردکاوی واقعی نشان دهیم چگونه می‌توان از هم‌افزایی تئوری‌ها و روش‌شناسی‌های مختلف در تبیین و تحلیل مسائل‌گذار استفاده کرد. در همین راستا ابتدا چارچوبی مفهومی متشکل از تئوری‌های مختلف –نظیر نظام نوآوری فناورانه و تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری- تبیین شد. در ادامه، این نظریه‌ها ورودی‌هایی شدند تا درکنار یافته‌های تجربی با استفاده از روش پویایی‌های سیستم و رویکرد عامل بنیان به تحلیل سیستم حمل و نقل الکترونیکی بپردازیم. در پایان نیز برخی بینش‌های سیاستی در بازاریابی خودروهای الکترونیکی، همچنین نکاتی روش‌شناختی در مدلسازی پویای مسائل گذار مطرح شد.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید