مدل‌سازی پویای مسائل گذار؛ مورد کاوی حمل و نقل الکترونیکی

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

هدف اصلی تحقیق در این ارائه آن بود که در یک موردکاوی واقعی نشان دهیم چگونه می‌توان از هم‌افزایی تئوری‌ها و روش‌شناسی‌های مختلف در تبیین و تحلیل مسائل‌گذار استفاده کرد. در همین راستا ابتدا چارچوبی مفهومی متشکل از تئوری‌های مختلف –نظیر نظام نوآوری فناورانه و تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری- تبیین شد. در ادامه، این نظریه‌ها ورودی‌هایی شدند تا درکنار یافته‌های تجربی با استفاده از روش پویایی‌های سیستم و رویکرد عامل بنیان به تحلیل سیستم حمل و نقل الکترونیکی بپردازیم. در پایان نیز برخی بینش‌های سیاستی در بازاریابی خودروهای الکترونیکی، همچنین نکاتی روش‌شناختی در مدلسازی پویای مسائل گذار مطرح شد.

نوآفرین

نوآفرین

هسته مطالعات نوآوری و فناوری

More Posts

نظری دهید