فراخوان نقد و بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

همگام با فراخوان عمومی جهت بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط مقام معظم رهبری، مجله نوآفرین، دو فصلنامه نوآوری و جامعه با صاحب امتیازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، در بخش پرونده ویژه به موضوع پیشرفت ایران اسلامی در پنجاه سال آینده می پردازد. در همین راستا تلاش میشود با همکاری اساتید، صاحب نظران و دغدغه مندان امر، یادداشت هایی کوتاه (سه الی چهار صفحه A4) درباب بایسته ها و شایسته های ابعاد محتوایی و ساختاری سند الگو (اعم از نکات ناظر به ضرورت و چیستی تدوین سند، روش شناسی فرایند تدوین، چالشهای اجرای سند و مطالعات تطبیقی مرتبط) تهیه و تدوین شود. با توجه به ظرفیت محدود صفحات مجله همچنین مخاطبین هدف آن که شامل فرهیختگان علمی و اجرایی و سیاستگذاران مربوطه  با تخصص های متنوع خواهند بود، توصیه میشود یادداشت ها با بیانی سلیس ناظر به کلیت سندِ تهیه شده و یا سند مطلوب پنجاه سال آتی نگاشته شود و حتی الامکان از پرداختن به جزئیات بندهای سند فعلی جز در موارد ضروری خودداری شود. ضمنا نظر به رویکرد نوآورانه مجله انتظار میرود یادداشت ها با نگاهی جدید به برخی موضوعات و ابعاد مهم اما مغفول تهیه کنندگان سند فعلی بپردازند تا شاید در سند نهایی مورد توجه و استفاده قرار گیرد. تلاش خواهد شد پس از جمع آوری یادداشت های برگزیده، با بهره گیری از ادبیات مطالعات نوآوری همچنین مطالعات نوظهور گذار، جمع بندی مناسبی از موضوعات و پیشنهادات عملیاتی یادداشت ها برای بهبود و ارتقای سند فعلی ارائه شود.

زمان تحویل نهایی یادداشتها: ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

ارسال مطالب به ایمیل: mzolfagharian@gmail.com

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید