گفتار اول از سلسله گفتارهای سیاست نوآوری

نوآفرین
نوشته شده توسط نوآفرین

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است. این سلسله گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می شود، به نقش دولت و خط مشی های آن در پیشبرد نوآوری می پردازد و میزان نوآور بودن کشورها را بر اساس مسئولیت و نقش نهادهای عمومی بررسی می کند. این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال 2016 به بازار علم راه یافته است.

نوآفرین

نوآفرین

هسته نوآوری

More Posts

نظری دهید