نویسنده -محمدمهدی مهدی خواه

دوفصلنامه

نوع‎شناسی ریشه‎های مشاجرۀ خط‎مشی در کشور؛ مطالعۀ موردی: خط‎مشی خودکفایی

تدقیق و تبیین نظری فضای واقعی خط‎مشی‌گذاری کشور، به‎خصوص مشاجره‌های خط‎مشی، موضوعی است که کمتر در پژوهش‎ها بدان پرداخته می‎شود. یکی از خط‎مشی‌هایی که در کشور ما محل اختلاف، فراز و فرودهای متعدد و مشاجره‌های...

سیاست نوآوری کارگاه تجربه

آب و فناوری های نوین

ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمره کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد میشود و به همین دلیل نیز این ماده حیاتی در ایران، یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور است که توسعه سایر بخش ها در گروی بهره...

دسته‌بندی نشده

حمایت از محصول ایرانی یک انتخاب استراتژیک

حمایت از محصول ایرانی ندایی است که هزاران نکته‌ی ظریف و لطیف را با خود به همراه دارد و به تعبیر دیگر؛ گزینه، اقدام و یا انتخابی استراتژیک است که دیگر حرکت‌ها و برنامه‌ها را با محوریت خود تنظیم و تعدیل میکند؛ یک...

یادداشت

معرفی استاندارد فناورانه EMV

روزانه با آمار و حوادث زیادی از سرقت پول و حساب‌های بانکی در صفحۀ حوادث روزنامه‌ها یا سایت‌های خبری و یا در مشاهدات محیط پیرامونی خود، مواجه می‌شویم؛ که حاکی از تعقیب و گریز دائمی خلافکاران و حافظان امنیت می‌باشد و...

یادداشت

خودباوری ملی عامل دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین

«عمده این است که ما باور کنیم که خودمان می ‌توانیم. اول هر چیزی، این باور است که می‌توانیم این کار را انجام دهیم. وقتی این باور آمد، اراده می‌‌کنیم. وقتی این اراده در یک ملتی پیدا شد، همه به کار می‌ایستند، دنبال کار...

یادداشت

لزوم همراهی دیپلماسی فناوری با دیپلماسی سیاسی در کشور

واضح است که دنیای کنونی، عرصۀ قدرت و تأثیرگذاری حداکثری جوامع بر یکدیگر است و هر کشوری درصدد اختصاص سهم بیشتری از قدرت برای خود است. این مهم را معمولاً کشورها با دیپلماسی سیاسی انجام می‌دهند. یعنی تلاش می‌کنند با...

یادداشت

توجه به سواد عمومی جامعه، رشد‌ دهنده حوزه علم و فناوری

به منظور بررسی و سنجش واقع بینانه یک موضوع ناگزیر به تعریف شاخص‌ها و سنجه‌هایی هستیم که بتوان به درستی آن موضوع را مورد مداقه قرار داد، شاخص‌های علم و فناوری که در تمام دنیا مورد سنجش قرار می‌گیرد، ادبیات استاندارد...