محمدعلی صادقی کیا

کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
بستن