نویسنده -محمدعلی صادقی کیا

اقتصاد نوآوری

تعریف اقتصاد نوآوری یک تئوری اقتصادی در حال رشد است که بر کارآفرینی و نوآوری تأکید دارد. اقتصاد نوآوری بر دو اصل اساسی استوار است: یکی...