دکتر محمدرضا ذوالفقاریان

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)؛ دانش آموخته دکتری دانشکده مهندسی صنایع و علوم نوآوری دانشگاه فنی آیندهون
بستن