دسته بندی -مدیریت نوآوری

Anchoring Innovation: a classical research agenda

The research agenda ‘anchoring innovation’, which I have briefly introduced here, will allow us to look at different domains and identify the ways in which people in Antiquity dealt with change in ways that allowed them to feel an unbroken sense...

بهترین قمار نوآوری

با ترسیم تاریخ یک فناوری، می‌توانید پیش‌بینی کنید مشتریان آینده چه می‌خواهند. خواه تولیدکننده خودرو باشید خواه تشک‌خواب، مدیر یک...

فرآیندهای توسعه فناوری

مقاله «فرآیندهای توسعه فناوری: مدلی برای کشورهای در حال توسعه بر اساس رویکرد جهانی» که توسط آقای لی و همکاران در سال 1988 نوشته شده است یکی...