دسته بندی -منابع مفید

Anchoring Innovation: a classical research agenda

The research agenda ‘anchoring innovation’, which I have briefly introduced here, will allow us to look at different domains and identify the ways in which people in Antiquity dealt with change in ways that allowed them to feel an unbroken sense...

اقتصاد نوآوری

تعریف اقتصاد نوآوری یک تئوری اقتصادی در حال رشد است که بر کارآفرینی و نوآوری تأکید دارد. اقتصاد نوآوری بر دو اصل اساسی استوار است: یکی...

سیر تطور مفاهیم نوآوری

این مقاله، سیر تاریخی و شکل‌گیری مفاهیم، ابعاد و انواع نوآوری را تحلیل کرده است. ابتدا، ظهور و تکامل ابعاد و مفاهیم نوآوری تحلیل شده، سپس...

موج سوم تافلر

موج سوم اثری ماندگار از الوین تافلر آینده‌پژوه آمریکایی است که به تحلیل تاریخ فناوری با استفاده از استعاره موج‌ها می پردازد. پس از...