نوآوری اجتماعی

کارگاه تجربه

D8 و اندیشه پیشرفت (دکتر علی محمد موسوی)

مرحوم اربکان هنگامی که از OIC (که مأموریتش حمایت از آرمان فلسطین بود) ناامید شد ایده تشکیل D8 (که سازمانی…

بیشتر بخوانید
کارگاه تجربه

خلاقیت خانگی؛ به سبک شبکه کارآفرینی رسالت (محمدحسین حسین زاده)

طراحی «الگوی توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت»، برمبنای نظریه کارآفرینی و نوآوری اجتماعی است. این الگو به دنبال ایجاد بستری برای…

بیشتر بخوانید
بستن