Innovation Law

کارگاه تجربه

بازسازی منطق پیشرفت

چه اتفاقی برای تمدن ما افتاده است که حالت شادابی خود را از دست داده‌ایم، آیا این احیاپذیر هست یا…

بیشتر بخوانید
ارائه علمی

ایده، ارزش، مالکیت؛ یک پرونده فراحقوقی

کارکرد مالکیت فکری، تعیین حدود و ثغور دارایی‌های غیرمادی است. به عبارت دیگر، کارکرد مالکیت فکری ایجاد انحصار به منظور…

بیشتر بخوانید
بستن